Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 2018

Έγγραφα
097/2018 Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας 64 Kb 21 / 12 / 2018
096/2018 Υποβολή πρότασης του ΔΣ προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για απευθείας αναθέσεις Προμήθειας ομάδας ειδών κρεοπωλείου για την οποία κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα, μετά από τη διενέργεια Διαγωνισμού (ο οποίος διεξήχθη από το Δήμο Προσοτσάνης). 117 Kb 21 / 12 / 2018
095/2018 Εγγραφές -διαγραφές νηπίων Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης . 71 Kb 21 / 12 / 2018
094/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ.31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης τωνΔήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσα 142 Kb 21 / 12 / 2018
093/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ.31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης τωνΔήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσα 135 Kb 21 / 12 / 2018
092/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 135 Kb 21 / 12 / 2018
091/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 136 Kb 21 / 12 / 2018
090/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 135 Kb 21 / 12 / 2018
089/2018 Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 135 Kb 21 / 12 / 2018
088/2018 4 η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 120 Kb 21 / 12 / 2018
087/2018 Σύνταξη Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018. 115 Kb 21 / 12 / 2018
086/2018 Αποδοχή επιχορήγησης 50.000,00 ευρώ για την πραγματοποίηση του έργου: «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018. 355 Kb 21 / 12 / 2018
085/2018 Αποδοχή επιχορήγησης 50.000,00 ευρώ για την πραγματοποίηση του έργου: «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018. 114 Kb 17 / 12 / 2018
084/2018 Έκθεση απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους σύμφωνα με το με αριθμ. 65145/16-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 104 Kb 17 / 12 / 2018
083/2018 Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2019. 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) οικ. έτους 2019 του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας) 1.26 Mb 14 / 12 / 2018
082/2018 Υποβολή πρότασης του ΔΣ προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για απευθείας αναθέσεις Προμήθειας ομάδας ειδών τροφίμων για την οποία κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα, μετά από τη διενέργεια Διαγωνισμού (ο οποίος διεξήχθη από το Δήμο Προσοτσάνης 118 Kb 14 / 12 / 2018
081/2018 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος: «Υποβολή πρότασης του ΔΣ προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για απευθείας αναθέσεις Προμήθειας ομάδων ειδών τροφίμων για τις οποίες κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα, μετά από τη διενέργεια Διαγωνισμού 115 Kb 14 / 12 / 2018
080/2018 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν. 4412 192 Kb 14 / 12 / 2018
079/2018 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412 193 Kb 14 / 12 / 2018
078/2018 Αποδοχή από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης του ορισμού του ως τον φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ, κλειστού γυμναστηρίου Προσοτσάνης «Γ. Μακρής», ΠΥ 135280284 ευρώ στο πλαί 183 Kb 14 / 12 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.