Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2022

Έγγραφα
222/2022 Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού Δικτύου Δ.Κ. Προσοτσάνης» Νέο 176 Kb 11 / 08 / 2022
221/2022 Εξειδίκευση πίστωσης του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2022 . Νέο 109 Kb 11 / 08 / 2022
220/2022 Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης Νέο 132 Kb 11 / 08 / 2022
219/2022 Εγκριση του Πρακτικού 1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ (YOUTH HOSTEL) Δ.Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» Νέο 184 Kb 11 / 08 / 2022
218/2022 Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» Νέο 165 Kb 11 / 08 / 2022
217/2022 Καθορισμός τρόπου αντιμετώπισης αναγκών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Προσοτσάνης Νέο 136 Kb 11 / 08 / 2022
216/2022 Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης αποφάσεων για την Ανακοπή και Αναστολή εκτέλεσης της ΑΠ 44/8-6-2022 Διαταγής Πληρωμής της εταιρείας ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Νέο 155 Kb 11 / 08 / 2022
215/2022 Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών- μορφωτικών συλλόγων . Νέο 98 Kb 11 / 08 / 2022
214/2022 10η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2022 Νέο 98 Kb 11 / 08 / 2022
213/2022 Ανάθεση σε Δικηγόρο για την άσκηση ενδίκων μέσων για την Ανακοπή και Αναστολή εκτέλεσης της ΑΠ 44/8-6-2022 Διαταγής Πληρωμής της εταιρείας ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Νέο 154 Kb 11 / 08 / 2022
212/2022 Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα Νέο 136 Kb 11 / 08 / 2022
211/2022 Έγκριση του Πρακτικού 1 (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακού εξοπλισμού για τ 693 Kb 29 / 07 / 2022
210/2022 Έγκριση του Πρακτικού 1 (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΙΧ 434 Kb 29 / 07 / 2022
209/2022 Έγκριση του Πρακτικού του άγονου αποτελέσματος της ηλεκτρονικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης 137 Kb 29 / 07 / 2022
208/2022 Έγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου εγγυήσεων συμμετοχής) του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟ 232 Kb 29 / 07 / 2022
207/2022 Εγκριση του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2021 104 Kb 28 / 07 / 2022
206/2022 Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών εργασίας σε θέσεις προσωπικού μερικής ή /πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/82/10488/11-7-2022 . 152 Kb 28 / 07 / 2022
205/2022 Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της υπόθεσης της εταιρείας «ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 148 Kb 28 / 07 / 2022
204/2022 Εγκριση των οικονομικά αδύναμων κατοικοδημοτών Προσοτσάνης ως δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης, λόγω απόκτησης τέκνου το έτος 2021 (σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής του Κέντρου Κοινότητας) και εξειδίκευση πίστωσης 131 Kb 28 / 07 / 2022
203/2022 Ακύρωση της αριθ.199/2022 απόφασης της ΟΕ και λήψη εκ νέου απόφασης επί της 9ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 143 Kb 28 / 07 / 2022

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.