Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2022

Έγγραφα
329/2022 Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών. 102 Kb 30 / 12 / 2022
328/2022 Έγκριση του αιτήματος παράτασης προθεσμίας περαίωσης της δασικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη φωτοερμηνείας στη θέση ́ ́ Φαράγγι Πετρούσας ́ ́ και τεχνική υποστήριξη στην ΕΠΕΑ». 101 Kb 30 / 12 / 2022
327/2022 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». 582 Kb 30 / 12 / 2022
326/2022 Αναπροσαρμογή τιμών α) της αριθ.625/19-04-2022 σύμβασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την επιχείρηση «ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ» για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα) της Ομάδας 4, β) της αριθ. 622/19-04-2022 σύμβασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με τη 165 Kb 30 / 12 / 2022
325/2022 Α. Έγκριση του πρακτικού του άγονου αποτελέσματος τμήματος Ομάδα Β του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ» της γενικότερης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 115 Kb 30 / 12 / 2022
324/2022 Έγκριση του Πρακτικού 1 (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτη 450 Kb 30 / 12 / 2022
323/2022 Έγκριση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής. 133 Kb 30 / 12 / 2022
322/2022 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 30,00728τμ στο αριθ. 161 αγροτεμάχιο Προσοτσάνης. 112 Kb 30 / 12 / 2022
321/2022 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 147 Kb 30 / 12 / 2022
320/2022 Έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δράμας για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και 185 Kb 30 / 12 / 2022
319/2022 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης. 142 Kb 30 / 12 / 2022
318/2022 Έγκριση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής. 143 Kb 30 / 12 / 2022
317/2022 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση έκτασης 22.962,00τ.μ. του αριθ. 157 δημοτικού αγρού της Κοινότητας Αργυρούπολης. 128 Kb 30 / 12 / 2022
316/2022 17η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022. 96 Kb 30 / 12 / 2022
315/2022 Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση των ΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης. 441 Kb 30 / 12 / 2022
314/2022 Έγκριση του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ». 192 Kb 30 / 12 / 2022
313/2022 Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης». 447 Kb 30 / 12 / 2022
312/2022 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ». 621 Kb 30 / 12 / 2022
311/2022 Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5052238. 164 Kb 30 / 12 / 2022
310/2022 Έγκριση του Πρακτικού 4 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υποκίνησης Προαγωγής Βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του έργου «Fauna Assessment and management t 334 Kb 30 / 12 / 2022

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.