Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Έγγραφα
263/2018 Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης 778 Kb 28 / 12 / 2018
262/2018 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 51/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ με θέμα «Έγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων της ΔΗΚΕΠ για χρήση 01/01/2017-31/12/2017» 802 Kb 28 / 12 / 2018
261/2018 Έγκριση δαπανών ποσού 370,00€ που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια δράσεων για την «Παγκόσμια Ημέρα της Βίας κατά των Γυναικών» στις 22-11-2018 785 Kb 28 / 12 / 2018
260/2018 Έγκριση Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (πίνακας στοχοθεσίας) του Δήμου Προσοτσάνης για το οικονομικό έτος 2019 843 Kb 28 / 12 / 2018
259/2018 «Έγκριση κοπής δένδρων στη Δ.Κ. Προσοτσάνης 749 Kb 28 / 12 / 2018
258/2018 Έγκριση κοπής δένδρων στο Γυμνάσιο Φωτολίβους 753 Kb 28 / 12 / 2018
256/2018 Έγκριση μίσθωσης τμήματος 500τ.μ. από το αριθ. 4014 δημοτικό αγροτεμάχιο, της Δ.Κ. Προσοτσάνης 744 Kb 28 / 12 / 2018
255/2018 Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας ειδών της Ομάδας 8 «Είδη Κρεοπωλείου» του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης λόγω άγονου αποτελέσματος 780 Kb 28 / 12 / 2018
254/2018 «Απευθείας ανάθεση Προμήθειας ειδών της ομάδας 9 «είδη Ιχθυοπωλείου» και της ομάδας 10 «είδη Αρτοποιείου» του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης λόγω άγονου αποτελέσματος 753 Kb 28 / 12 / 2018
253/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – WIFI4EU» 759 Kb 28 / 12 / 2018
252/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020 759 Kb 28 / 12 / 2018
251/2018 «Συγκρότηση Επιτροπών α)Παραλαβής Προμηθειών β) Παραλαβής Αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2019 781 Kb 28 / 12 / 2018
250/2018 Ορισμός μελών Επιτροπών για το έτος 2019 681 Kb 28 / 12 / 2018
249/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 804 Kb 28 / 12 / 2018
248/2018 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 88/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΡΙ «4 ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 792 Kb 28 / 12 / 2018
247/2018 Σύνταξη Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018. 790 Kb 28 / 12 / 2018
246/2018 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης, για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσο 890 Kb 28 / 12 / 2018
245/2018 Σύμφωνη γνώμη για την έκθεση απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους σύμφωνα με το με αριθμ. 65145/16-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 777 Kb 28 / 12 / 2018
244/2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 820 Kb 28 / 12 / 2018
243/2018 « Έγκριση της υπ΄αριθμ. 83/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα ψήφιση Προϋπολογισμού 2019 και ΟΠΔ 2019 604 Kb 28 / 12 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.